Tweede jaar – Latijn & wetenschappelijk werk

Tweede jaar – Latijn & wetenschappelijk werk

Basisvorming 25u.
Aardrijkskunde 1u.
Engels 2u.
Frans 4u.
Geschiedenis 2u.
Godsdienst 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u.
Muzikale opvoeding 1u.
Natuurwetenschappen 1u.
Nederlands 4u.
Techniek 2u.
Wiskunde 4u.
Keuzegedeelte: Latijn en WW
+ Latijn +1u.
+ Wetenschappelijk werk (WW) +2u.
Totaal 32u.

 

Doel

 • Zoals je al uit het eerste jaar weet, wil de studie van het Latijn je binnenleiden in de wereld van de Latijnse taalkunde en literatuur én de Romeinse beschaving. Deze beschaving heeft namelijk in belangrijke mate onze eigen cultuur en levenswijze beïnvloed.
 • We lezen zo snel mogelijk originele Latijnse teksten. Hoe beter je de woorden instudeert en de regels van de taal onder de knie krijgt, hoe meer leesplezier je krijgt.
 • Latijnse woorden leren kan bovendien je Nederlandse woordenschat gevoelig uitbreiden. Vele woorden die wij vaak gebruiken, zijn afkomstig uit het Latijn (bv. nummer, letter, familie, persoon, kwartet, filiaal, neutraal, visueel, vacuüm, nul…). Daarbij is het ook nog een uitstekende training van het geheugen.
 • Latijn is de ‘moedertaal’ van een aantal moderne talen zoals het Frans, het Italiaans en het Spaans. Zelfs het Engels bevat zeer veel woorden van Latijnse herkomst. Op die manier helpt het Latijn bij de studie van die talen. En dat geldt natuurlijk ook omgekeerd: Latijnse woorden kan je ook onthouden, omdat je bijvoorbeeld al de Franse woorden kent die ermee verwant zijn.
 • Latijn brengt ons in contact met de antieke cultuur van de Romeinen en vergemakkelijkt het aanleren van moderne talen, maar leert ons ook erg nauwkeurig kijken, denken en redeneren. In een zin moet je bijvoorbeeld van de naamwoorden zeer precies de naamvallen herkennen en de functie bepalen om dan tot de juiste betekenis te komen.

 

Inhoud

 • Latijn
  • In het tweede jaar begin je met een herhaling van het zinsmodel, de verbuigingen van de naamwoorden en de vervoegingen van de werkwoorden.
  • Je bouwt verder op de basisleerstof van het eerste jaar en gaat het taalsysteem verder uitbreiden.
  • Je krijgt een dieper inzicht in de woord- en zinsbouw door de studie van Latijnse teksten.
  • Door Latijnse teksten te lezen kom je in aanraking met de rijke cultuur van de Romeinen en maak je kennis met heel wat mythologische verhalen.

 

 • Wetenschappelijk werk (WW)
  • Je krijgt 2 lesuren WW per week en het leerplan van WW in combinatie met Latijn is hetzelfde als bij de optie Moderne wetenschappen.
  • In dit vak maak je kennis met de basistechnieken van de natuurwetenschappelijke methode: nauwkeurig en objectief waarnemen, doelgericht experimenten opzetten en uitvoeren én het wiskundig beschrijven van de verbanden tussen de waargenomen verschijnselen in diagrammen, formules…
  • Je zal hier ontdekken dat je wiskunde, die in de gewone lessen nogal theoretisch is, in wetenschappelijke studies niet kan missen en dat is zeker een reden om je voor wiskunde goed in te spannen.
  • Wetenschappelijk werk blijft niet bij proefnemingen alleen, maar er moet ook echt gestudeerd worden wanneer de proeven besproken zijn, wanneer een verklaring voor de waarnemingen is gevonden en de bevindingen ten slotte zijn vastgelegd in formules of voorgesteld in grafieken. Naast het aanleren van deze werkmethode wordt ook veel aandacht besteed aan samenwerking. Samenwerken is een noodzaak voor vruchtbaar wetenschappelijk onderzoek. Is het immers niet zo dat een spectaculaire ruimtevlucht slechts kan slagen door de intense samenwerking van verschillende onderzoeksteams?
  • In groepjes zal je natuurkundige proeven uitvoeren in verband met:
   • Elektriciteit: stroomkringen, stroomsterkte, warmte-effect, geleidingsvermogen, spanningen, schakelingen…

   • Krachten, evenwicht van vaste stoffen, thermometers, hefbomen…

  • Van jou wordt dus wel verwacht dat je bereid bent tot echte samenwerking, d.w.z. dat bij een bepaald probleem iedereen zijn mening weergeeft, zo nodig verdedigt, maar ook de visie van anderen probeert te begrijpen. Samen zal je dan een onpartijdig oordeel moeten vormen. Heel belangrijk is dat je kritisch staat ten opzichte van experimentele resultaten. Je mag niet knoeien om het verwachte antwoord te krijgen. Herzie desnoods je oordeel.

 

 • Verrijking
  Je hebt geen apart lesuur verrijking zoals in de opties Moderne wetenschappen en Handel. Maar ook jij krijgt in de loop van het schooljaar van je titularissen en andere vakleerkrachten de volgende thema’s aangeboden:

  • Studiemethode
  • Lichamelijke hygiëne / mentale gezondheid / tinnitus
  • Omgaan met gevoelens / grenzen stellen / zelfbeeld / zelfverdediging
  • EHBO
  • Stop cyberpesten / Facebook versus privacy / privacy op sociale media
  • Studiekeuzebegeleiding

 

Profiel

 • Kies je voor Latijn, dan moet je in de eerste plaats graag talen studeren.
  • Lees je graag teksten? Heb je interesse voor de Romeinse cultuur? Doe je graag woord- en zinsontleding? Ben je gevoelig voor het juiste woord op de juiste plaats? Leer je graag nieuwe woorden?
  • Je resultaten voor Nederlands en Frans kunnen helpen om deze vragen te beantwoorden. Ook het vak geschiedenis moet je boeien. Het logisch wiskundig denken is een zeker pluspunt.
 • Vooral je interesse voor klassieke studies in het eerste jaar is een belangrijke waardemeter. Een goed jaarcijfer voor Latijn is zeker een minimumvereiste.
 • Regelmatig studeren en een goed geheugen zijn eveneens belangrijk om je vlot in de Latijnse taal te kunnen verdiepen.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 2e graad in het VJC