Tweede jaar – Moderne wetenschappen

Tweede jaar – Moderne wetenschappen

Basisvorming 25u.
Aardrijkskunde 1u.
Engels 2u.
Frans 4u.
Geschiedenis 2u.
Godsdienst 2u.
Lichamelijke opvoeding 2u.
Muzikale opvoeding 1u.
Natuurwetenschappen 1u.
Nederlands 4u.
Techniek 2u.
Wiskunde 4u.
Keuzegedeelte: Moderne wetenschappen
+ Frans +1u.
+ Sociaal-economische initiatie (SEI) +2u.
+ Wetenschappelijk werk (WW) +3u.
+ Verrijking +1u.
Totaal 32u.

 

Doel

 • Deze studierichting wil jouw verstandelijke en persoonlijke vorming ontplooien via een grondige studie van moderne talen, wiskunde, wetenschappen en sociaal-economische vraagstukken.
 • Wetenschappen en techniek bepalen erg de samenleving van vandaag en zullen dat in de toekomst waarschijnlijk nog meer gaan doen. Denk maar aan de vele toepassingen van de elektronica, het gebruik van de computers, de spectaculaire ontwikkeling van de communicatieapparatuur en de uitbreiding van vele domeinen van de spitstechnologieën.
 • Ook de sociaal-economische problemen zoals werkloosheid, inflatie, inkomensverdeling en ontwikkelingsproblematiek zijn dagelijkse onderwerpen in de media.
 • Binnen de optie Moderne wetenschappen volg je naast Socio-economische initiatie ook Wetenschappelijk werk. In de loop van het schooljaar zullen een aantal lessen gewijd worden aan vakoverschrijdende projecten. In deze lessen zullen bepaalde onderwerpen zowel vanuit de wetenschappelijke invalshoek als vanuit de socio-economische invalshoek bestudeerd worden. Op deze manier maak je kennis met facetten van economie, van natuurwetenschappen en van gedrags- en cultuurwetenschappen. Dit is zeker een pluspunt bij de studiekeuze op het einde van het tweede jaar.

 

Inhoud

 • Wetenschappelijk werk (WW)
  • In dit vak maak je kennis met de basistechnieken van de natuurwetenschappelijke methode: nauwkeurig en objectief waarnemen, doelgericht experimenten opzetten en uitvoeren én het wiskundig beschrijven van de verbanden tussen de waargenomen verschijnselen in diagrammen, formules…
  • Je zal hier ontdekken dat je wiskunde, die in de gewone lessen nogal theoretisch is, in wetenschappelijke studies niet kan missen en dat is zeker een reden om je voor wiskunde goed in te spannen.
  • Wetenschappelijk werk blijft niet bij proefnemingen alleen, maar er moet ook echt gestudeerd worden wanneer de proeven besproken zijn, wanneer een verklaring voor de waarnemingen is gevonden en de bevindingen ten slotte zijn vastgelegd in formules of voorgesteld in grafieken.
  • Naast het aanleren van deze werkmethode wordt ook veel aandacht besteed aan samenwerking. Samenwerken is een noodzaak voor vruchtbaar wetenschappelijk onderzoek. Is het immers niet zo dat een spectaculaire ruimtevlucht slechts kan slagen door de intense samenwerking van verschillende onderzoeksteams?
  • In groepjes zal je natuurkundige proeven uitvoeren in verband met:
   • Elektriciteit: stroomkringen, stroomsterkte, warmte-effect, geleidingsvermogen, spanningen, schakelingen…
   • Krachten, evenwicht van vaste stoffen, thermometers, hefbomen…
  • Van jou wordt dus wel verwacht dat je bereid bent tot echte samenwerking, d.w.z. dat bij een bepaald probleem iedereen zijn mening weergeeft, zo nodig verdedigt, maar ook de visie van anderen probeert te begrijpen. Samen zal je dan een onpartijdig oordeel moeten vormen. Heel belangrijk is dat je kritisch staat ten opzichte van experimentele resultaten. Je mag niet knoeien om het verwachte antwoord te krijgen. Herzie desnoods je oordeel.
 • Sociaal-economische initiatie (SEI)
  • In dit vak maak je geleidelijk aan kennis met bepaalde relaties in de maatschappij, vooral binnen gezinnen, bedrijven en de overheid. Je zal zelf, na aandachtige waarneming van de ingewikkelde werkelijkheid, eenvoudige verbanden proberen te ontdekken. Zo zal je proberen hiervan schematische voorstellingen te maken en deze te gebruiken in nieuwe situaties. Numerieke voorbeelden (cijfergegevens, tabellen, diagrammen…) zullen je daarbij verplichten om nauwkeurig te werken.
  • Enkele voorbeelden van lesonderwerpen:
   • Hoe ga jij als jongere om met geld: waar haal jij geld vandaan en waar geef je het aan uit?
   • Wat is de invloed van reclame op je koopgedrag?
   • Het begrip consumptie: hoe voldoet men aan behoeften?
   • Op welke manier kan je een bepaalde aankoop betalen? (betaalmogelijkheden)
   • Welke gezinsvormen bestaan er?
   • Waar haalt een gezin zijn inkomsten vandaan en waar geven zij het aan uit?
   • Hoe worden lonen berekend? Wat wordt ervan afgehouden? Wat is RSZ?
   • Hoe werkt een gemeentebestuur, provinciebestuur, het parlement en de regering?
  • Er wordt ook aandacht besteed aan de ‘socio’-component. Je leert aandacht te hebben voor het gedrag van mensen, individueel en in groep.

 

 • Verrijking
  In het lesuur verrijking ga je met je leerkracht op weg doorheen de volgende thema’s:

  • Studiemethode
  • Lichamelijke hygiëne / mentale gezondheid / tinnitus
  • Omgaan met gevoelens / grenzen stellen / zelfbeeld / zelfverdediging
  • EHBO
  • Stop cyberpesten / Facebook versus privacy / privacy op sociale media
  • Studiekeuzebegeleiding

 

Profiel

 • Voor WW moet je vooral interesse hebben voor wetenschappen.
  • Leerde je graag juist waarnemen in natuurwetenschappen en aardrijkskunde?
  • Vind je het leuk om via proefnemingen te leren hoe iets in mekaar zit?
 • Voor SEI is interesse in de werking van onze maatschappij erg belangrijk. Als bovenstaande onderwerpen je boeien, zit je al goed.
 • Zoals reeds gezegd moet je voor beide vakken ook tot een gezonde groepsgeest willen komen en graag samenwerken in teamverband.

 

Vergelijking tussen opties Handel en Moderne wetenschappen

 • Beide opties behoren tot de meer theoretisch gerichte opties in het tweede jaar. Het overgrote deel van de lessen (27 lesuren per week) is hetzelfde.
 • Verschilpunten vind je in 5 lesuren per week: Wetenschappelijk werk en SEI tegenover dactylografie en handel.
 • De studiebelasting voor dactylografie is minder groot, omdat je hiervoor meer praktisch moet oefenen.

 

Doorstroommogelijkheden naar de 2de graad in het VJC