Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Naar het voorbeeld van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zien wij …

  1. goed onderwijs en een krachtige leeromgeving als het fundament van de brede basiszorg;
  2. zorg als een continuüm;
  3. leerlingenbegeleiding als een opdracht voor elke leraar;
  4. handelingsgericht werken
  5. teamwork

Het zorgcontinuüm in onze school

fase 0 - preventieve basiszorg Organisatie en coördinatie van initiatieven voor alle leerlingen op de 4 domeinen van zorg: onderwijsloopbaanbegeleiding, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg
fase 1 – verhoogde zorg Individuele begeleiding van leerlingen: studiebegeleiding, coachgesprekken, leeruitdagingen, ontwikkelingsstoornissen, opvolging via individuele begeleidingsplannen.
fase 2 – uitbreiding van zorg We komen tot de vaststelling dat een leerling meer begeleiding nodig heeft dan wij als school kunnen bieden. Dan gaan we samen met het CLB op zoek naar mogelijkheden: een externe hulpverlener, de ondersteuner. Op school ondersteunen we en zoeken we verder naar redelijke aanpassingen. Daarbij kijken we naar wat de leerling nodig heeft en naar wat het  schoolteam kan dragen.
fase 3 – IAC Voor sommige leerlingen is een leerprogramma op maat aangewezen. Dat kan in het gewoon en het buitengewoon onderwijs. In het gewoon onderwijs spreken we van een ‘individueel aangepast curriculum’, wat vaak afgekort wordt als IAC. Dat biedt aan leerlingen de mogelijkheid om een leerprogramma volgen dat rekening houdt met hun mogelijkheden. Leerlingen die een IAC volgen, hebben ook recht op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Welke ondersteuning ze krijgen, hangt af van het type dat vermeld staat op het verslag.Leerlingen die een IAC volgen krijgen in principe geen getuigschrift of diploma. In het secundair krijgen deze leerlingen wel elk jaar een attest van verworven bekwaamheden.

BEGELEIDING BIJ JE STUDIEKEUZE - JOUW ONDERWIJSLOOPBAAN

Je klastitularissen informeren je over de mogelijkheden in onze school, in onze scholengemeenschap en zelfs daarbuiten. Daarenboven krijg je in de lessen mens- en samenleving heel wat (levens-)vragen voorgeschoteld die je helpen om je beeld van jouw toekomst scherp te stellen.

De verkennende projecten en de basisopties (majors) vertellen je precies waar je interesses liggen. Kan je (al) goed abstract denken? Denk je liever concreet? Jouw antwoorden op deze vragen kunnen je helpen om een studiekeuze te maken in de tweede graad. Je leerkrachten zullen met je mee denken over de antwoorden die je zoekt en erover met je in gesprek gaan.

In het eerste jaar

Je krijgt algemene info over de mogelijkheden bij het vak mens en samenleving.
Tijdens een infoavond geven we ook aan ouders een duidelijke uitleg over welke keuzes mogelijk zijn in het tweede jaar.

In het tweede jaar

Je klastitularis geeft je heldere informatie over studiekeuze in de tweede graad. Op de website onderwijskiezer.be ga je op zoek naar de studierichting die jou het meest aanspreekt vanuit je interesses en talenten.

Tijdens een infoavond informeren we je ouders over de mogelijke keuzes. De leerkrachten van de tweede graad informeren je in kleinere groepen over de leerinhouden van elke studierichting in onze school.

Om je te helpen met je definitieve studiekeuze wachten we eerst de examens van Pasen af. In het derde trimester nodigen we dan leerkrachten uit de tweede graad en uit onze scholengemeenschap uit om je te komen informeren over studierichtingen die je in de bovenbouw van het VJC en in de andere scholen van onze scholengemeenschap kan volgen.

BEGELEIDING BIJ JOUW PSYCHOSOCIAAL FUNCTIONEREN

Bij de start van het schooljaar besteden we veel aandacht aan de vorming van de groep. Al op de eerste dag starten we daarmee. We werken toe naar het moment waarop jij echt deel van de groep wordt, namelijk de klasdag. Deze klasdag vol met groepsvormende activiteiten plannen wij elk schooljaar op de vrijdag van de eerste volledige week van september.

Elke klas heeft twee klastitularissen. Deze leerkrachten bouwen met jou een vertrouwensband op, geven je inspraak en vertellen je alles over het reilen en zeilen van het leven binnen onze schoolmuren. Minstens twee keer per schooljaar spreken ze ook persoonlijk met jou af voor een leerlingcontact. Zij zijn je eerste aanspreekpunt. Al in september maken zij kennis met alle ouders. Zij verzorgen de oudercontacten en volgen je van heel nabij op.