Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

1 - Opdrachtverklaring van de Inrichtende Macht

Het Virga Jessecollege heeft als opdracht de rijke onderwijstraditie verder te zetten om via onderwijs en opvoeding zoveel mogelijk kansen aan - onderling sterk verschillende - jonge mensen te bieden, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een mooie toekomst, waarin ze enerzijds zichzelf kunnen ontplooien als individu en anderzijds zich op een zinvolle manier verbinden aan anderen om samen te leven en samen te werken. Om deze opdracht vast te leggen en meer gedetailleerd te beschrijven in een opvoedingstraject, denkt de Inrichtende Macht aan drie grote krachtlijnen.

Eerste krachtlijn: een christelijke identiteit

De school profileert zich als een identiteitsgevoelige gemeenschap, geïnspireerd door het evangelie en de katholieke traditie, zoals uitgedrukt in de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs.

Tweede krachtlijn: onze school als leef- en opvoedingsgemeenschap

De school is een multiculturele en multilevensbeschouwelijke samenleving in het klein, een gemeenschap waar jongeren begeleid worden in hun groeiproces van menswording. In een geest van samenwerking en overleg wordt er gewerkt aan een werk- en leefklimaat, waar leerlingen en personeelsleden zich geborgen voelen en ondersteund weten door elkaar.

Derde krachtlijn: onze school als onderwijs- en vormingsgemeenschap

Scholen moeten hun leerlingen voorbereiden op een steeds ingewikkelder wordende maatschappij. Zij doen dat mede door kwalitatief hoogstaand onderwijs en degelijke opvoeding aan te bieden. Zowel in opvoeding als in het onderwijs moet integrale kwaliteitszorg een voortdurende bekommernis zijn: een breed vormingsaanbod, een uitgebouwd leerlingenbeleid en zorg voor het personeel.

Het Virga Jessecollege bestaat uit een eerstegraadsschool en een bovenbouwschool. In beide scholen wordt aan hetzelfde schoolproject gewerkt. Het Virga Jessecollege wil een stabiel kader bieden met evenwicht tussen geborgenheid en ruimte voor persoonlijke ontplooiing. De periode tussen 12 en 18 jaar is immers een bepalende fase in de ontwikkeling van jonge mensen. Onze school heeft twee vestigingsplaatsen. Daardoor kunnen we leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid een aangepaste leefomgeving bieden. Aan de Guffenslaan is er voor onze leerlingen van de eerste en de tweede graad een meer beschermende leefsfeer. Aan de Maastrichtersteenweg krijgen leerlingen van de derde graad ruimere kansen in medeverantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en voor de gemeenschap.

2 - Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van het Virga Jessecollege is opgebouwd vanuit drie invalshoeken: de inspiratie, de vormingsgebieden en de context.

2.1 - Vormingsgebieden

Het Virga Jessecollege vormt leergierige, zelfstandige en verantwoordelijke jonge mensen.
Wij streven naar een gezond evenwicht tussen de verschillende vormingscomponenten:

  • de intellectuele vorming
  • de persoonlijkheidsvorming en relationele vorming
  • de maatschappelijke vorming

Het Virga Jessecollege heeft aandacht voor de individuele ontplooiing  van elke leerling binnen de groep.
In onze school gebeurt leren in groep. Binnen dit kader bieden wij iedere leerling maximale ontplooiingskansen.

Wij streven naar een leerkrachtige omgeving.
Het schoolgebeuren is gericht op leren in al zijn aspecten. De schoolactiviteiten stimuleren de leerlingen tot actieve deelname aan het leerproces.

2.1.1 - Intellectuele vorming

Een ruime algemene vorming die verder gaat dan vakkennis alleen.
Een ruime algemene vorming steunt op degelijke vakkennis en op vakspecifieke vorming, d.w.z. het ontwikkelen van vaardigheden en van verantwoordelijke wetenschappelijke benaderingswijzen.

Analytisch en structureel denken en het leggen van verbanden zijn fundamentele pijlers. Het ontwikkelen van motorische en communicatieve vaardigheden, esthetische ontvankelijkheid en ethisch denken zijn belangrijke doelen.

Vakoverschrijdend gaat de aandacht van het Virga Jessecollege naar morele vorming, kritisch leren denken, op een aanvaardbare manier kunnen/durven uitkomen voor je mening.

2.1.2 - Persoonlijkheidsvorming en relationele vorming

1. Een realistisch en positief zelfbeeld
Wij begeleiden de leerlingen in het vormen van een realistisch en positief zelfbeeld. Wij helpen hen dit beeld te toetsen aan waardevolle maatschappelijke, ethische en religieuze normen en aarden.
Wij vormen kritische, weerbare jongeren met doorzettingsvermogen en aandacht voor een gezonde manier van leven. Wij ondersteunen hen bij het inpassen in hun leven van nieuw verworven inzichten en bij het maken van verantwoorde keuzes. Studiekeuze is hierbij één van de belangrijke werkpunten.

2. Cultureel en sociaal bewogen
Het Virga Jessecollege stimuleert culturele en sociale bewogenheid bij leerlingen. We maken de leerlingen bewust van de diversiteit van de samenleving zowel op cultureel als op sociaal vlak. Wij wijzen op het belang van respectvol samenleven en stimuleren het persoonlijke socio-culturele engagement. Vanuit respect voor traditie leren we de leerlingen het heden beter begrijpen en
bewuste opties nemen voor de toekomst. Uitgaande van een gevarieerd cultuuraanbod begeleiden we de leerlingen in het kritisch benaderen van cultuur en bieden we hen kansen om zelf creatief mee te werken aan diverse projecten.

3. Gevoelvol en communicatief in relaties
Het Virga Jessecollege helpt de leerlingen met het zoeken naar respectvolle communicatievormen met een goed evenwicht tussen assertiviteit en begrip voor andere meningen. We maken de leerlingen ervan bewust dat gevoelvol omgaan met anderen in elke situatie belangrijk en waardevol is.

4. Zorgzaam voor elkaar en voor de omgeving
We stimuleren onze leerlingen om oog en oor te hebben voor de andere, ook in moeilijke situaties. We leren hen naar elkaar luisteren, elkaar ondersteunen of hulp zoeken. Het Virga Jessecollege zet de leerlingen ertoe aan zorg te dragen voor hun leefomgeving.

2.1.3 - Maatschappelijke vorming

1. De school is geen eiland
Het Virga Jessecollege is een eigentijdse school die haar leerlingen leert oog te hebben voor maatschappelijke tendensen en hen stimuleert tot inzet en betrokkenheid.

2. De school als een oefenmodel voor het maatschappelijke leven
Het schoolleven is in zekere zin een kleinschalig en vereenvoudigd model van de maatschappij. Daardoor is de school de ideale oefenplaats voor maatschappelijke vorming. Het schoolleven is bij uitstek een groepsgebeuren. Zowel tijdens de lessen als bij andere activiteiten spelen interactie en communicatie een belangrijke rol. Dit vraagt vorming en oefening binnen een kader van gemaakte afspraken en regels.

3. Een ruimere kijk op de maatschappij
We leren de leerlingen aandacht krijgen voor maatschappelijke problemen en wantoestanden in de wereld. Media brengen ons in contact met maatschappelijke verschijnselen en wereldproblemen. Het Virga Jessecollege helpt leerlingen een kritische en opbouwende houding aannemen. We stimuleren leerlingen tot persoonlijk engagement en tot verdere groei in idealisme. Vanuit hulpvaardigheid en solidariteit leren ze zich belangeloos inzetten voor diegenen die het minder goed hebben.

2.2 - De context

2.2.1 Maatschappelijke context

1. De school heeft een antennefunctie in de maatschappij.
Het Virga Jessecollege staat niet los van de maatschappij. Maatschappelijke noden en evoluties bepalen tot op zekere hoogte het werkveld. De school vindt het haar taak hiervoor oog te hebben en erop in te spelen.

2. De school gaat positief – kritisch om met de opgevangen signalen.
Uit de vele maatschappelijke raakpunten neemt de school relevante thema’s op. Die keuze wordt uiteraard beïnvloed door de waarden waarvoor de school staat. Eerlijk en zo objectief mogelijk informatie geven is een noodzakelijke voorwaarde om leerlingen te sensibiliseren, kritisch en weerbaar te maken.

3. Verschillende signalen, toch één grondtoon!
Te midden van de maatschappelijke verscheidenheid stelt het Virga Jessecollege een aantal waarden en principes voorop.

Binnen dit kader kunnen verschillende meningen bestaan. In een geest van tolerantie en respect kunnen meningsverschillen uitgesproken en besproken worden. Toch is samenleven en samenwerken in een school slechts mogelijk als regels en afspraken
gevolgd worden.

De school rekent hiervoor op de actieve medewerking van de ouders.

2.2.2 - Kwaliteitszorg

1. Accent binnen de vorming
De vorming in het Virga Jessecollege omvat allereerst processen die de intellectuele vermogens én de studiegerichte vaardigheden en persoonskenmerken van de leerling ontwikkelen.
Daarnaast, en in samenhang daarmee, wordt zo goed mogelijk aandacht besteed aan de andere vormingsgebieden.

2. Kwaliteitsnorm
Het Virga Jessecollege stelt als kwaliteitsnorm voorop: overeenkomstig zijn eigen talenten en aard moet iedere leerling die in onze school een studiegetuigschrift behaalt, zo goed mogelijk uitgerust zijn om met reële kansen op succes aan de slag te kunnen in zijn verdere onderwijsloopbaan en in zijn leven na de school.

3. Kwaliteitsbeheersing
Om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend op peil te houden, gebruiken we de volgende middelen: evaluatie van de vorming, klassenraden, interne evaluatie en permanente vorming.

3.1.Evaluatie van de vorming
Evaluatie van de leerlingen op school is een belangrijk instrument om na te gaan hoever leerlingen staan op het vlak van hun vorming. Vorderingen worden gemeten met een betrouwbaar en verantwoord evaluatiesysteem. Dit bestaat uit twee componenten: enerzijds een continue evaluatie van leerprocessen (dagelijks werk) en anderzijds een periodieke evaluatie van de leerresultaten (trimestrieel / semestrieel examen).

3.2. Klassenraden
- Begeleidende klassenraden. In de loop van het schooljaar wordt regelmatig een analyse en synthese gemaakt per leerling, over alle vakken en vormingsgebieden heen. Uit deze klassenraden komen begeleidingsinitiatieven voort. - Delibererende klassenraad: Van elke leerling wordt een eindevaluatie gemaakt. Met het oog op het bereiken van de kwaliteitsnorm formuleert de klassenraad een advies i.v.m. het studietraject.

3.3. Interne evaluatie van de schoolwerking en permanente vorming
Personeelsleden evalueren op regelmatige basis de schoolwerking. De vakgroepen en de andere werkgroepen bekommeren zich om de opvolging en bijsturing. Permanente vorming speelt hierin een fundamentele rol. De school staat open voor de beleving van de lessen, leerstof en de andere activiteiten door de leerlingen. Op die manier kunnen de leerlingen bijdragen tot de
kwaliteitsverbetering.

Ouders zijn bevoorrechte gesprekspartners. De oudervereniging overlegt met de school op structurele basis en behartigt de collectieve belangen.

2.3 - De inspiratie

1. Het evangelie als inspiratiebron
Het opvoedingsproject van het Virga Jessecollege is fundamenteel verbonden met de christelijke boodschap, d.w.z. de blijde boodschap van Jezus Christus. Deze wordt vanuit een gelovige bewogenheid beleefd en voorgeleefd. We willen met jongeren op weg gaan om hen dichter te brengen bij wie ze in wezen zijn en hen gevoelig maken voor “het méér in hun leven”. Zo kunnen ze geleidelijk groeien in openheid naar dit overstijgende, naar het transcendente, naar een relatie met God, Vader, Zoon en Geest.

2. Het Virga Jessecollege is een eigentijdse katholieke school
Onze school wil een christelijk teken zijn in een tijd die steeds meer geseculariseerd wordt. Ze maakt haar identiteit kenbaar door de christelijke duiding van intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. In de zoektocht naar zingeving wil de school bijdragen tot de vorming van eigentijdse bewuste christenen.

Evangelische en authentiek humane waarden zoals b.v. solidariteit, verdraagzaamheid, openheid, geweldloosheid, aandacht voor de kleinen e.a. worden gecultiveerd in onze school. We organiseren solidariteitsacties en de school maakt werk van aangepaste pastorale animatie, bezinningen, gebedsmomenten en sacramentele vieringen.

Als katholieke school benaderen we de leerlingen die onze christelijke geloofsvisie niet delen respectvol. We willen hen vormen tot kritische mensen-van-goede-wil, die bereid zijn om samen met ons te bouwen aan een wereld van verdraagzaamheid en rechtvaardigheid.