3e graad: LATIJN – MODERNE TALEN

3e graad: LATIJN – MODERNE TALEN

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Latijn 4 4
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Economie 4 4
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - 1
      Architecturale vorming 2 1
      Boekhouden - -
      Initiatie boekhouden - 1
      Sociaal creatief schrijven - 1
      Economische initiatie 2 -
      Economische leeronderneming - -
      ECO-logisch 2 -
      Filosofie 2 1
      Film- en verhaaltechnieken 2 -
      Kook- en voedingsatelier 2 -
      Kunstproject 2* 1
      Muziek
2 1
      Presentatietechnieken
- 1
      Programmeren - -
      Spaans       2 1*
      Sport- en bewegingswetenschappen - 1
      Sport 2* -
      STEM - -
      Techniek en fietsatelier 2 1*
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) - -
      Wiskunde 3+ 2 1
      Wiskunde 6+ - -
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 32u. (+1) 32u. (+1)

 

 

Doel

Latijn

 • Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: de teksten ontleden, interpreteren en commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten.
 • De bestudeerde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.
 • Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van de Grieken en Romeinen: hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving een voorname bron is van onze westerse cultuur en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en onze wereld.
 • Inzicht krijgen in het wezen en functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal.
 • Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen, systematisch leren werken door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur; de schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.
 • Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronteren met de christelijke boodschap.

 

Moderne talen

De focus in de pool moderne talen (Frans, Engels en Duits) ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflectie op taal en kennismaking met anderstalige literatuur.

 

Inhoud

Latijn

 • Je onderhoudt de kennis van je woordenschat en herhaalt grammatica volgens noodzaak.
 • In de derde graad Latijn ligt de focus volledig op het lezen en becommentariëren van authentieke teksten en het bestuderen van de kenmerken van de verschillende literaire genres. Je maakt kennis met vijf literaire genres en het Romeins recht.

In het vijfde jaar verdiep je je in:

 • epiek (met o.a. fragmenten uit Vergilius, Aeneis)
 • lyriek (met gedichten van onder andere Horatius en Catullus)
 • antieke filosofie

In het zesde jaar verdiep je je in:

 • retoriek (met o.a. redevoeringen van Cicero, Tacitus, …)
 • Romeins recht (aan de hand van authentieke Latijnse wetteksten en teksten over Romeins recht)
 • historiografie (met o.a. fragmenten uit Tacitus, Plinius, Suetonius …)

 

Moderne Talen

Specifieke aspecten die aan bod komen:

 • reflectie op taal als systeem
 • ontwikkeling van communicatieve en creatieve competenties in de moderne vreemde talen
 • genuanceerd omgaan met woordenschat en grammatica
 • literatuurstudie
 • culturele en interculturele competenties.

 

Profiel

 • Je behaalde goede resultaten voor Latijn in de tweede graad.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor de Romeinse cultuur en literatuur.
 • Je leest graag Latijnse teksten.
 • Je hebt de nodige kritische ingesteldheid, maar ook de openheid om de verhalen, theorieën en denkwijze van de Romeinen aandachtig te bestuderen, erover te reflecteren en ze te vergelijken met jouw gedachten en ideeën.
 • Je hebt een zekere gevoeligheid ontwikkeld voor de schoonheid en verfijndheid van de Romeinse literatuur en kan Latijnse teksten daarom waarderen.
 • Je hebt interesse voor taal.
 • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je bent bereid om in andere talen te communiceren.
 • Je hebt interesse voor anderstalige literatuur, muziek en film.
 • Je bent bereid om taal te bestuderen op een abstracter niveau.
 • Je bent bereid tot een grondige studie van de vreemde talen in het streven naar een zo hoog mogelijke graad van perfectie in het gebruik van deze talen.

 

Vereiste studieachtergrond

VANUIT STUDIERICHTING TWEEDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO o
Economie (+ 1u. wi ) ASO o
Grieks – Latijn ASO x Normale overgang
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Normale overgang
Latijn (+ 1u. ta ) ASO x Normale overgang
Humane wetenschappen ASO o
Wetenschappen ASO o
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Wie Latijn heeft gevolgd in de derde graad, of het nu in combinatie was met Grieks, moderne talen, wetenschappen of met wiskunde, heeft een goede voorbereiding gekregen op verdere studies in het hoger onderwijs. De meeste leerlingen vatten succesvol een academische bachelor aan.

Wie Moderne Talen heeft gevolgd in de derde graad, heeft een goede voorbereiding gekregen op verdere studies in het hoger onderwijs. Uiteraard bereidt de pool Moderne Talen het best voor op studies waarbij de talencomponent een belangrijke rol speelt.