3e graad: LATIJN – WETENSCHAPPEN

3e graad: LATIJN – WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 3 3
Latijn 4 4
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - -
      Architecturale vorming - -
      Boekhouden - -
      Initiatie boekhouden - -
      Sociaal creatief schrijven - -
      Economische initiatie - -
      Economische leeronderneming - -
      ECO-logisch - -
      Filosofie - -
      Film- en verhaaltechnieken - -
      Kook- en voedingsatelier - -
      Kunstproject - -
      Muziek
- -
      Presentatietechnieken
- -
      Programmeren - -
      Spaans       - -
      Sport- en bewegingswetenschappen - -
      Sport - -
      STEM - -
      Techniek en fietsatelier - -
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) - -
      Wiskunde 3+ - -
      Wiskunde 6+ - -
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 33u.  33u. 

 

 

Doel

Latijn

 • Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: de teksten ontleden, interpreteren en commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten.
 • De bestudeerde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.
 • Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van de Grieken en Romeinen: hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving een voorname bron is van onze westerse cultuur en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en onze wereld.
 • Inzicht krijgen in het wezen en functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal.
 • Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen, systematisch leren werken door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur; de schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.
 • Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronteren met de christelijke boodschap.

Wetenschappen

 • Zoals in de tweede graad in de studierichting Wetenschappen biedt het “tweede” lesuur voor elk wetenschapsvak ruimte voor een aantal extra accenten: meer laboratoriumproeven, leerlingenpractica en aandacht voor onderzoekvaardigheden.
 • In het zesde jaar leidt dit tot een grote opdracht waarin de leerlingen hun onderzoekcompetentie voor wetenschappen kunnen aantonen.
 • Daarnaast kan er tijdens dit “tweede” lesuur ook wat dieper ingegaan worden op bepaalde onderdelen van de leerstof, onder andere door oefeningen met een grotere (wiskundige) moeilijkheidsgraad en praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de reële leefwereld.
 • De pool Wetenschappen biedt je een ruime basiskennis voor alle daaraan gerelateerde studierichtingen in het hoger onderwijs.

 

Inhoud

Latijn

 • Je onderhoudt de kennis van je woordenschat en herhaalt grammatica volgens noodzaak.
 • In de derde graad Latijn ligt de focus volledig op het lezen en becommentariëren van authentieke teksten en het bestuderen van de kenmerken van de verschillende literaire genres. Je maakt kennis met vijf literaire genres en het Romeins recht.

In het vijfde jaar verdiep je je in:

 • epiek (met o.a. fragmenten uit Vergilius, Aeneis)
 • lyriek (met gedichten van onder andere Horatius en Catullus)
 • antieke filosofie

In het zesde jaar verdiep je je in:

 • retoriek (met o.a. redevoeringen van Cicero, Tacitus, …)
 • Romeins recht (aan de hand van authentieke Latijnse wetteksten en teksten over Romeins recht)
 • historiografie (met o.a. fragmenten uit Tacitus, Plinius, Suetonius …)

 

Wetenschappen

 • In de pool Wetenschappen zijn er voor elk wetenschapsvak (aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica) in het vijfde jaar twee lesuren voorzien.
 • In het zesde jaar krijg je één uur aardrijkskunde en twee uur biologie, chemie en fysica, behalve in de studierichting Wetenschappen – Wiskunde, waar een derde uur fysica ingericht wordt.
  Ter vergelijking: in andere studierichtingen met de pool Wiskunde krijg je één uur van elk wetenschapsvak.
 • Naast het verwerven van een ruime wetenschappelijke kennis in de verschillende vakken, ligt het accent vooral op het aanleren van een gedegen aanpak van een wetenschappelijk probleem. Door analoge oplossingsstrategieën in de verschillende wetenschapsvakken te hanteren, leer je een globaal bruikbare onderzoekvaardigheid aan.

 

Profiel

 • Je behaalde goede resultaten voor Latijn in de tweede graad.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor de Romeinse cultuur en literatuur.
 • Je leest graag Latijnse teksten.
 • Je hebt de nodige kritische ingesteldheid, maar ook de openheid om de verhalen, theorieën en denkwijze van de Romeinen aandachtig te bestuderen, erover te reflecteren en ze te vergelijken met jouw gedachten en ideeën.
 • Je hebt een zekere gevoeligheid ontwikkeld voor de schoonheid en verfijndheid van de Romeinse literatuur en kan Latijnse teksten daarom waarderen.Als je in de tweede graad vier uur wiskunde gevolgd hebt, zijn er sterke tegenaanwijzingen om in een studierichting met de pool Wetenschappen te starten.
 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen in het algemeen.
 • Je wil logisch en probleemoplossend denken. Je hebt ook voldoende doorzettingsvermogen om die denkprocessen in een strak theoretisch kader te kunnen plaatsen.
 • Je kan zelfstandig informatie opzoeken en verwerken en je beschikt over voldoende sociale vaardigheden om in groep samen te werken. Dit is noodzakelijk om de leerlingenproeven goed te kunnen uitvoeren en verslagen te schrijven.
 • Een sterke aanleg voor wiskunde (cursus van 6 uur in de studierichting Wetenschappen – Wiskunde en 4 uur in de studierichtingen Latijn – Wetenschappen en Moderne Talen – Wetenschappen) is noodzakelijk. In de derde graad wordt er heel wat theoretisch inzicht (met de bijhorende wiskundige rekentechnieken) gebruikt om wetenschappelijke verschijnselen juist te kunnen interpreteren en berekenen.
 • Je hebt in de tweede graad goede resultaten gehaald voor de wetenschapsvakken en voor (vijf uur) wiskunde.
 • Als je niet de richting Wetenschappen gevolgd hebt in de tweede graad, kan je toch kiezen voor de pool Wetenschappen in de derde graad (als je voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden.
 • Vanuit de één-uurs-cursussen van de wetenschapsvakken heb je voldoende basiskennis meegekregen om in een studierichting met de pool Wetenschappen te kunnen starten in de derde graad.

 

Vereiste studieachtergrond

STUDIERICHTING DERDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO o
Economie (+ 1u. wi ) ASO o
Grieks – Latijn ASO x Met extra inspanning
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Met extra inspanning
Latijn (+ 1u. ta ) ASO x Met extra inspanning
Humane wetenschappen ASO o
Wetenschappen ASO o
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Wie Latijn heeft gevolgd in de derde graad, of het nu in combinatie was met Grieks, moderne talen, wetenschappen of met wiskunde, heeft een goede voorbereiding gekregen op verdere studies in het hoger onderwijs. De meeste leerlingen vatten succesvol een academische bachelor aan.

Vanuit de pool Wetenschappen in de derde graad zijn er zeer ruime doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs. Zonder volledig te willen zijn, denken we bijvoorbeeld aan:

 • Alle studierichtingen Wetenschappen
 • Alle studierichtingen Toegepaste Wetenschappen
 • Alle ingenieursopleidingen
 • Geneeskunde