3e graad: LATIJN – WISKUNDE

3e graad: LATIJN – WISKUNDE

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Latijn 4 4
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - 1
      Architecturale vorming 2 1
      Boekhouden - -
      Initiatie boekhouden - 1
      Sociaal creatief schrijven - 1
      Economische initiatie 2 -
      Economische leeronderneming - -
      ECO-logisch 2 -
      Filosofie 2 1
      Film- en verhaaltechnieken 2 -
      Kook- en voedingsatelier 2 -
      Kunstproject 2* 1
      Muziek
2 1
      Presentatietechnieken
- 1
      Programmeren 2 1*
      Spaans       2 1*
      Sport- en bewegingswetenschappen - 1
      Sport 2* -
      STEM 2 1
      Techniek en fietsatelier 2 1*
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) 2 1
      Wiskunde 3+ - -
      Wiskunde 6+ 2 1*
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 32u. 32u.

 

 

Doel

Latijn

 • Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: de teksten ontleden, interpreteren en commentariëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten.
 • De bestudeerde fragmenten structureel en inhoudelijk situeren binnen het geheel van het werk. Dit werk plaatsen in het oeuvre van de auteur en in het genre waartoe het behoort.
 • Belangstelling hebben voor en inzicht hebben in de eigenheid van de Grieken en Romeinen: hun taal en letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij; daarbij beseffen dat de antieke beschaving een voorname bron is van onze westerse cultuur en tevens een achtergrond voor reflectie over onszelf en onze wereld.
 • Inzicht krijgen in het wezen en functioneren van taal door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal.
 • Zin ontwikkelen voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen, systematisch leren werken door voortdurende analyse en synthese; kritisch leren oordelen; zelfstandig leren werken en leren samenwerken; het vermogen ontwikkelen zich in te leven in een tekst en in een andere cultuur; de schoonheid van een literaire tekst leren waarderen.
 • Openstaan voor de fundamentele waarden en levensvragen van Grieken en Romeinen en deze confronteren met de christelijke boodschap.

 

Wiskunde

 • Wiskunde vormt de theoretische basis voor verschillende andere wetenschappen.
 • Bovendien speelt wiskunde een belangrijke, maar vaak onzichtbare rol in het dagelijks leven.
 • De abstracte en gestructureerde manier van denken is een belangrijke vaardigheid bij het verder studeren.

 

 

Inhoud

Latijn

 • Je onderhoudt de kennis van je woordenschat en herhaalt grammatica volgens noodzaak.
 • In de derde graad Latijn ligt de focus volledig op het lezen en becommentariëren van authentieke teksten en het bestuderen van de kenmerken van de verschillende literaire genres. Je maakt kennis met vijf literaire genres en het Romeins recht.

In het vijfde jaar verdiep je je in:

 • epiek (met o.a. fragmenten uit Vergilius, Aeneis)
 • lyriek (met gedichten van onder andere Horatius en Catullus)
 • antieke filosofie

In het zesde jaar verdiep je je in:

 • retoriek (met o.a. redevoeringen van Cicero, Tacitus, …)
 • Romeins recht (aan de hand van authentieke Latijnse wetteksten en teksten over Romeins recht)
 • historiografie (met o.a. fragmenten uit Tacitus, Plinius, Suetonius …)

 

Wiskunde

 • Je kiest voor een studierichting waarin de wiskunde theoretisch wordt opgebouwd.
 • Je kiest voor leerstof die je met voldoende inzicht moet kunnen verwerken.

 

Profiel

 • Je behaalde goede resultaten voor Latijn in de tweede graad.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor de Romeinse cultuur en literatuur.
 • Je leest graag Latijnse teksten.
 • Je hebt de nodige kritische ingesteldheid, maar ook de openheid om de verhalen, theorieën en denkwijze van de Romeinen aandachtig te bestuderen, erover te reflecteren en ze te vergelijken met jouw gedachten en ideeën.
 • Je hebt een zekere gevoeligheid ontwikkeld voor de schoonheid en verfijndheid van de Romeinse literatuur en kan Latijnse teksten daarom waarderen.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken, om zo ook inzicht in de leerstof te verwerven.
 • Je moet beschikken over voldoende doorzettingsvermogen om moeilijke wiskunde problemen op te lossen.
 • Je hebt in de tweede graad blijk gegeven van voldoende wiskundig aanleg en je bent gemotiveerd om je in te spannen voor het vak.
 • Je volgt het advies van de klassenraad en van de leraar wiskunde op het einde van het vierde jaar.

 

 

Vereiste studieachtergrond

VANUIT STUDIERICHTING TWEEDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO o
Economie (+ 1u. wi ) ASO o
Grieks – Latijn ASO x Normale overgang
(mits 5 uur wiskunde)
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Normale overgang
Latijn (+ 1u. ta ) ASO o
Humane wetenschappen ASO o
Wetenschappen ASO o
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Wie Latijn heeft gevolgd in de derde graad, of het nu in combinatie was met Grieks, moderne talen, wetenschappen of met wiskunde, heeft een goede voorbereiding gekregen op verdere studies in het hoger onderwijs. De meeste leerlingen vatten succesvol een academische bachelor aan.

Vanuit een studierichting met de component wiskunde is een doorstroom naar alle richtingen in het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool) mogelijk. In de lessen wiskunde leer je op een abstracte en gestructureerde manier denken. Dit zijn vaardigheden die bij iedere verdere studie van pas komen.