3e graad: MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN

3e graad: MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN

Lesuren per week Jaar V Jaar VI
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
SOHO - 1
Keuzeseminarie
      Actualiteit - -
      Architecturale vorming - -
      Boekhouden - -
      Initiatie boekhouden - -
      Sociaal creatief schrijven - -
      Economische initiatie - -
      Economische leeronderneming - -
      ECO-logisch - -
      Filosofie - -
      Film- en verhaaltechnieken - -
      Kook- en voedingsatelier - -
      Kunstproject - -
      Muziek
- -
      Presentatietechnieken
- -
      Programmeren - -
      Spaans       - -
      Sport- en bewegingswetenschappen - -
      Sport - -
      STEM - -
      Techniek en fietsatelier - -
      Wetenschappelijke verdieping (arts / tandarts) - -
      Wiskunde 3+ - -
      Wiskunde 6+ - -
  * indien geslaagd voor toelatingsproef * indien seminarie ook gevolgd in jaar V
Totaal 32u.  32u. 

 

 

Doel

Moderne talen

De focus in de pool moderne talen (Frans, Engels en Duits) ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflectie op taal en kennismaking met anderstalige literatuur.

Wetenschappen

 • Zoals in de tweede graad in de studierichting Wetenschappen biedt het “tweede” lesuur voor elk wetenschapsvak ruimte voor een aantal extra accenten: meer laboratoriumproeven, leerlingenpractica en aandacht voor onderzoekvaardigheden.
 • In het zesde jaar leidt dit tot een grote opdracht waarin de leerlingen hun onderzoekcompetentie voor wetenschappen kunnen aantonen.
 • Daarnaast kan er tijdens dit “tweede” lesuur ook wat dieper ingegaan worden op bepaalde onderdelen van de leerstof, onder andere door oefeningen met een grotere (wiskundige) moeilijkheidsgraad en praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de reële leefwereld.
 • De pool Wetenschappen biedt je een ruime basiskennis voor alle daaraan gerelateerde studierichtingen in het hoger onderwijs.

 

Inhoud

Moderne talen

Specifieke aspecten die aan bod komen:

 • reflectie op taal als systeem
 • ontwikkeling van communicatieve en creatieve competenties in de moderne vreemde talen
 • genuanceerd omgaan met woordenschat en grammatica
 • literatuurstudie
 • culturele en interculturele competenties.

Wetenschappen

 • In de pool Wetenschappen zijn er voor elk wetenschapsvak (aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica) in het vijfde jaar twee lesuren voorzien.
 • In het zesde jaar krijg je één uur aardrijkskunde en twee uur biologie, chemie en fysica, behalve in de studierichting Wetenschappen – Wiskunde, waar een derde uur fysica ingericht wordt.
  Ter vergelijking: in andere studierichtingen met de pool Wiskunde krijg je één uur van elk wetenschapsvak.
 • Naast het verwerven van een ruime wetenschappelijke kennis in de verschillende vakken, ligt het accent vooral op het aanleren van een gedegen aanpak van een wetenschappelijk probleem. Door analoge oplossingsstrategieën in de verschillende wetenschapsvakken te hanteren, leer je een globaal bruikbare onderzoekvaardigheid aan.

 

profiel

 • Je hebt interesse voor taal.
 • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je bent bereid om in andere talen te communiceren.
 • Je hebt interesse voor anderstalige literatuur, muziek en film.
 • je bent bereid om taal te bestuderen op een abstracter niveau.
 • je bent bereid tot een grondige studie van de vreemde talen in het streven naar een zo hoog mogelijke graad van perfectie in het gebruik van deze talen.
 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen in het algemeen.
 • Je wil logisch en probleemoplossend denken. Je hebt ook voldoende doorzettingsvermogen om die denkprocessen in een strak theoretisch kader te kunnen plaatsen.
 • Je kan zelfstandig informatie opzoeken en verwerken en je beschikt over voldoende sociale vaardigheden om in groep samen te werken. Dit is noodzakelijk om de leerlingenproeven goed te kunnen uitvoeren en verslagen te schrijven.
 • Een sterke aanleg voor wiskunde (cursus van 6 uur in de studierichting Wetenschappen – Wiskunde en 4 uur in de studierichtingen Latijn – Wetenschappen en Moderne Talen – Wetenschappen) is noodzakelijk. In de derde graad wordt er heel wat theoretisch inzicht (met de bijhorende wiskundige rekentechnieken) gebruikt om wetenschappelijke verschijnselen juist te kunnen interpreteren en berekenen.
 • Je hebt in de tweede graad goede resultaten gehaald voor de wetenschapsvakken en voor (vijf uur) wiskunde.
 • Als je niet de richting Wetenschappen gevolgd hebt in de tweede graad, kan je toch kiezen voor de pool Wetenschappen in de derde graad (als je voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden.
 • Vanuit de één uurs cursussen van de wetenschapsvakken heb je voldoende basiskennis meegekregen om in een studierichting met de pool Wetenschappen te kunnen starten in de derde graad.
 • Als je in de tweede graad vier uur wiskunde gevolgd hebt, zijn er sterke tegenaanwijzingen om in een studierichting met de pool Wetenschappen te starten.

 

Vereiste studieachtergrond

VANUIT STUDIERICHTING TWEEDE GRAAD
Economie (+ 1u. ec ) ASO x Met extra inspanning
Economie (+ 1u. wi ) ASO x Met extra inspanning
Grieks – Latijn ASO x Met extra inspanning
Latijn (+ 1u. wi ) ASO x Met extra inspanning
Latijn (+ 1u. ta ) ASO x Met extra inspanning
Humane wetenschappen ASO x Met extra inspanning
Wetenschappen ASO x Normale overgang
Handel TSO o

 

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Wie Moderne Talen heeft gevolgd in de derde graad, heeft een goede voorbereiding gekregen op verdere studies in het hoger onderwijs. Uiteraard bereidt de pool Moderne Talen het best voor op studies waarbij de talencomponent een belangrijke rol speelt.

Vanuit de pool Wetenschappen in de derde graad zijn er zeer ruime doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs. Zonder volledig te willen zijn, denken we bijvoorbeeld aan:

 • Alle studierichtingen Wetenschappen
 • Alle studierichtingen Toegepaste Wetenschappen
 • Alle ingenieursopleidingen
 • Geneeskunde