Vacatures

Vacatures

DIRECTEUR

van het VIRGA JESSECOLLEGE, Guffenslaan 27, 3500 Hasselt

De bovenbouwschool heeft een aanbod van ASO-richtingen en TSO-handel. Er is een nauwe samenwerking met de eerste graadschool VJC.
De directeur maakt deel uit van een directieteam bovenbouw en overlegt met het directieteam van de eerste graadschool VJC.

De aanvangsdatum is 1 september 2019.

De vzw KaSO Hasselt KJ-SJ bestuurt 4 scholen van het Secundair nderwijs en een internaat: het Virga Jessecollege met een eerstegraadsschool en een bovenbouw; de Middenschool Kindsheid Jesu, de Humaniora Kindsheid Jesu en het Internaat Kindsheid Jesu. De vzw KaSO Hasselt KJ-SJ bereidt een fusie voor met drie andere schoolbesturen vzw KSOZ, vzw Mariaburcht Stevoort en vzw VISO Sint Angela. Zij zullen vanaf 01.01.2020 het nieuwe schoolbestuur vormen van de vzw Secundair Onderwijs Sint Quintinus. Het opvoedingsproject van het VJC kan geconsulteerd worden op deze pagina.

Functieomschrijving

Het functioneren van de directeur strekt zich uit over zeven resultaatsgebieden:

 • Visie-ontwikkeling: de directeur is samen met de adjunct-directeur een sleutelfiguur bij de voortdurende ontwikkeling en realisatie van het pedagogisch project van de school.
 • Planning en het besturen van de organisatie: de directeur werkt planmatig en creëert een rationele organisatie waar ruimte en kansen zijn voor alle participanten om de gestelde doelen te bereiken.
 • Leerlingenbegeleiding: het slagen en het welbevinden van leerlingen en hun persoonlijk ontwikkelingsproces bepalen het beleid van het directieteam en dit vanuit een bekommernis en de inzet voor optimale kansen voor elke leerling.
 • Personeelsbeleid: de directeur voert samen met de ajunct-directeur een personeelsbeleid dat erop gericht is de deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling van het personeel te bevorderen. Het  directieteam zorgt voor een dragend team dat de opleiding en de opvoeding in de school in de geest van het eigen pedagogisch project kan behartigen. Een team waarin elke partner zich als mens thuis voelt en gewaardeerd weet;
 • Materiaal, financieel en administratief beheer: de directeur is medeverantwoordelijk voor een goed beheer van de financiële middelen, de infrastructuur en de administratie. Een actief en vooruitziend beheer is een noodzakelijke voorwaarde om de pedagogische prioriteiten te realiseren.
 • Kwaliteitszorg: kwaliteit en kwaliteitsverbetering zijn een permanente zorg van het directieteam.
 • Communicatie en overleg: het directieteam is de spil in de communicatie tussen al de schoolparticipanten. Via een open en duidelijke communicatie met interne en externe partners bevordert de directeur het leef- en werkklimaat. Als lid van het directieteam van het Virga Jessecollege en van het directiecollege van KASO Hasselt KJ-SJ is de directeur medeverantwoordelijk voor de loyale uitvoering van het beleid van het Schoolbestuur.

Vereisten

 • christelijke levensopvatting, die uitgedragen wordt in de persoonlijke leefwereld, onderschrijven van de opdrachtsverklaring en het pedagogisch project van het Virga Jessecollege;
 • diploma van master of diploma van het hoger onderwijs van twee cycli aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid;
 • bij voorkeur ervaring in het onderwijs en vastbenoemd in de huidige functie;
 • kunnen organiseren en leiding geven;
 • innovatief en ondernemend zijn;
 • kritisch kunnen reflecteren;
 • sterk zijn in communicatie en overleg;
 • sociaal ingesteld zijn;
 • flexibel zijn;
 • kunnen werken in teamverband en resultaatgericht;
 • bereid zijn om schooloverstijgend te denken en te werken, samen te werken binnen het schoolbestuur en de scholengemeenschap in een open overlegcultuur;
 • bereid zijn om zich in te werken in de schoolwetgeving en de wetgeving betreffende materieel en financieel beheer, personeelsbeleid en op geregelde basis vorming en nascholing te volgen;
 • kunnen samenwerken in een open overlegcultuur met alle participatie-organen van de school.

Procedure

U kunt zich kandidaat stellen met een formulier dat kan bekomen worden, op het secretariaat bij mevrouw Nancy Albergs (KASO Hasselt KJ-SJ vzw Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt) of hier downloaden. Het formulier dient, ingevuld, uiterlijk op 19 juni 2019 op het adres van het Schoolbestuur (Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt) toe te komen en dient gericht te zijn aan de voorzitter, mevrouw Betty Goens.
De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek op 21.06.2019 en voor een assessment bij een extern bureau op 1 of 2 juli.
De selectiecommissie zal een rangorde van de kandidaten voorstellen. De raad van bestuur neemt een beslissing op 5 juli 2019.